نمونه کارها / پروژه جناب مهندس نیک سرشت

پروژه جناب مهندس نیک سرشت

پروژه جناب مهندس نیک سرشت

نوع پروفیل : کاج (pine)

ابعاد : 92×26  &  92×20   &  42×42  mm

آدرس پروژه : شیراز / بلوار پاسداران