نمونه کارها / پروژه آقای فرخی

پروژه آقای فرخی

پروژه آقای فرخی

نوع پروفیل : کاج (pine)

ابعاد : 92×11 mm

آدرس پروژه : شیراز بلوار آفرینش