نمونه کارها / پروژه جناب آقای بیات

پروژه جناب آقای بیات

پروژه جناب آقای بیات

نوع پروفیل : کاج (pine)

ابعاد : 117×20 mm

آدرس پروژه : شیراز بلوار ستارخان